Na pôde Gréckokatolíckej teologickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove sa 24. novembra 2022 uskutočnilo vedecké kolokvium „Vatikánske archívy Pia XII. a historická Prešovská gréckokatolícka eparchia“ organizované v súčinnosti so Slovenským historickým ústavom v Ríme, na ktorom sa početnému obecenstvu so svojimi príspevkami predstavili výskumníci zo Slovenska, Maďarska, Ukrajiny a Talianska.

Kolokvium otvoril riaditeľ SHÚR Daniel Černý a svoje úvodné príhovory a pozdravy predniesli aj dekan fakulty Peter Šturák, veľvyslanec pri Svätej stolici Marek Lisánsky, biskup Peter Rusnák, prorektor pre stratégiu a marketing Peter Adamišin a sprostredkovane aj pápežský nuncius Nicola Girasoli a arcibiskup Cyril Vasiľ.

Prvý blok otvoril s kľúčovou prednáškou vedúci archívu Dicastero per le Chiese Orientali Gianpaolo Rigotti, v ktorej prítomným ozrejmil možnosti bádania v predmetnom archíve s ohľadom na tematické okruhy viažuce sa k nášmu územiu. Po ňom nasledovala prednáška Daniela Černého na tému Michal Lacko SJ v archívnych dokumentoch pontifikátu Pia XII. Tamás Véghseő sa ďalej venoval téme Svätá stolica a gréckokatolíci podkarpatskej oblasti v posledných rokoch druhej svetovej vojny a prvý blok zakončil Jeronim O. Hrim OSBM s prednáškou Vznik baziliánskej provincie sv. Cyrila a Metoda.

V druhom bloku sa predstavili slovenskí výskumníci Marek Durlák s témou Pastoračná starostlivosť biskupa Pavla Gojdiča o gréckokatolíkov v Československu po druhej svetovej vojne vo svetle dokumentov Svätej stolice, ďalej Atanáz Daniel Mandzák CSsR s témou Vklad Pia XII. do výstavby redemptoristického chrámu sv. Cyrila a Metoda v Stropkove a napokon Adrián Seman s prednáškou Ján Kellner a jeho misia v Prahe.

Po každom bloku nasledovala krátka diskusia, v ktorej sa účastníci kolokvia mohli pýtať dodatočné otázky. Na záver podujatia sa riaditeľ SHÚR poďakoval všetkým účastníkom a vyjadril nádej, že toto bola len prvá sonda do fondov Pia XII. a že sa v blízkej budúcnosti budeme môcť tešiť z ďalších vedeckých výstupov.

Kontakt

Tajomník

Pavol Demjanič
E-schránka: tajomnik@shur.sk

Návštevy alebo výpožičky z knižnice je potrebné vopred dohodnúť cez elektronickú poštu.

Sídlo

Slovenský historický ústav v Ríme
Černyševského 27
851 01 Bratislava
Slovenská republika

IČO: 42359368
DIČ: 2024058806

Rímske sídlo

Istituto Storico Slovacco di Roma
Via della Conciliazione, 44
00193 Roma
Italia

Codice fiscale: 96561540582

Ochrana osobných údajov